Werkwijze

Na het kennismakingsgesprek met u en uw kind wordt met elkaar de hulpvraag geformuleerd.

Daarna vindt een onderzoek plaats. Door middel van diagnostische toetsen, testen, observaties en eventueel een gesprek met de groepsleerkracht probeer ik te ontdekken waar het probleem zit en wanneer het zich manifesteert. De toetsgegevens van uw kind uit het leerlingvolgsysteem van de school vormt een overzicht van de leerontwikkeling.

Een belangrijk onderdeel kan zijn het onderzoek naar de leerstijl van uw kind. Deze wordt d.m.v. vragenlijsten en een nagesprek bepaald. Als uw kind al eerder is onderzocht door een deskundige zou ik graag het onderzoeksverslag willen lezen.

Met al deze gegevens maak ik een plan van aanpak, een handelingsplan. Dit plan is altijd maatwerk, aangepast aan de behoefte, interesse en leerstijl van het kind. Hierin worden o.a. de doelstellingen genoemd, en de manier waarop geëvalueerd gaat worden. Ook de werkvormen worden weergegeven: deze worden aangepast aan de leerstijl van uw kind, zodat de betrokkenheid hoog is en uw kind uitgedaagd wordt tot leren.

Het handelingsplan wordt met u en uw kind kort besproken, waarna de begeleiding voor een periode van, in principe, 8 weken kan starten.

Na deze periode vindt de evaluatie plaats en wordt eventueel een vervolgtraject afgesproken.

Het opstellen van een handelingsplan is niet altijd noodzakelijk. Bij huiswerkbegeleiding of CITO-begeleiding kan worden volstaan met een korte intake en een leerstijlonderzoek, zodat direct gestart kan worden met de begeleiding.